top of page

KÜLTÜR VE DEĞERLER İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN BİLMEYE İHTİYAÇ DUYDUKLARI SİHİRLİ SÖZCÜKTÜRŞirketler içinde bulundukları sektörde rakiplerine üstünlük sağlayabilmek ve amaçlarına başarıyla ulaşabilmek için işletmelerin en değerli varlığı olan insanı etkili ve verimli bir şekilde kullanmak zorundadır. Bu durum, şirketlerin çalışanlarıyla birlikte güçlü bir kültür ve değerlerin oluşması ile sağlanabilir.


Şirketlerde güçlü bir kültür ve değerler ortamında, kurumun temel değerleri hem yoğun bir şekilde korunur hem de yaygın bir şekilde paylaşılır. Ne kadar çok çalışan, bu temel değerleri kabul eder ve bağlılıkları ne kadar artarsa şirket kültür ve değerleri de o kadar güçlü olur.

Çalışanların büyük bir kısmının kuruma ilişkin değerleri ve inanç türleri aynı olduğu bir yerde, kurum kültür ve değerleri güçlü kabul edilir.


Şirketlerin kültür ve değerleri, insan kaynakları yöneticilerinin bilmeye ihtiyaç duydukları sihirli sözcüktür.


Bu bakış açısıyla kültür ve değerler işletmeler için çalışan performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda, şirket problemlerine de dengeli bir yaklaşım getirerek, çalışanların sorunlarının düzeltmesine olanak verir ve gelişmiş bir yönetim anlayışı da sağlanmış olur.


Şirketlerde, güçlü bir kültür ve değerler ortamı yaratıldığında, çalışanların davranışları üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olunur. Çünkü; çalışanlar arasında yüksek oranda paylaşımcılık, enerji, motivasyon, yaratıcılık, takım çalışması ve iş yoğunlaşması aynı oranda da yüksek bir performans ortamını yaratır.


Zayıf kültürlerde ise, değerler üzerinde uzlaşma sağlanamamaktadır. Çalışanların, kültürler arası bağları zayıftır. Yönetici ve alt ekipler arasında ilişki eksikliği, kuşku, düşmanlık hisleri ve gerilime dayalı davranışlar, işletme iklimine sadece zayıflık getirir. Aynı, zamanda bu çalışma ortamları olumsuz şirket kültürlerini de anlatır. Bu tür şirketlerde kültürün öğeleri çalışanlara, karışık mesajlar verdiğinden bu kültürler anlaşılamaz ve paylaşılamaz. Bu durumlarda; şirketlerde bu tür kültür ve değerlerin eksikliği işletmelerin amaç ve hedeflerine hizmet etmemektedir. Zayıf kültür, daha çok kurumsal olmayan ve yeni açılan şirketlerde sık sık çalışan değiştirmeyle görülmektedir. Nedeni, ise işe alınan çalışanların, şirket kültürünü oluşturan temel değerlere uyum sağlayamaması, ortak anlamlar ve değerler yaratacak kadar bir arada bulunup deneyim yaşayamamalarından kaynaklanır.


Şirketlerde iyi bir performansın anahtarı güçlü bir kültürdür.


Kültür ve değerler içinde; yenilikçiliğe, gelişmeye, risk almaya, yeni fikirlere açık olmaya, yeni rekabet koşullarına uyum sağlamaya, büyümeye önem veren, insanları bir arada tutan değerler bütününden oluşan, dinamik ve güçlü işletmeye sahip şirketlerde her zaman mutlu ve performansları olumlu çalışanlar olur.


Bu sebeple rekabet avantajı sağlamak adına üretkenliğe, yoğun çalışmaya ve amaçlara ulaşabilmek için görevi sadakatle yerine getirmeye önem veren, işletmenin rekabet gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerden ve değerlerden oluşan kültür ve değerler ortamı oluşturmak her zaman şirketleri değerli kılar.


Şirketler veya işletmelerin geniş bir aile gibi düşünüldüğü, insan kaynaklarına önem verildiği, sosyal ilişkilerin güçlendirildiği, çalışanlara uygun davranışlarda bulunulduğu ve işletmelerde bağlılığın önemli bir değer olarak kabul edildiği bir kültür ve değerler ortamı yaratmalısınız.


Şirketlerde, çalışanlar açısından işin daha fazla anlam ifade edecek şekilde tatmin edici bir hale gelmesi ve bunun için işin yapısal niteliklerinde değişim yaratan düzenlemelerine yansıması için kültür ve değerlerinizi ekiplerinize çok iyi aktarmalısınız ve işletmelerde bu değerleri yaşatmalısınız. Aynı zamanda kültür ve değerler işi basitleştirme, işlerin bölünerek azaltılması ve basit hale getirilmesini de sağlar. Bürokrasiyi ve hiyerarşiyi kırar daha mutlu bir çalışma ortamı yaratır.


Kültür ve değerler çalışanların motivasyonunu artırır ve çalışanların yaptıkları işle ilgili işletmelerine etkilerini anlamalarına yardımcı olur.


İşletmelerde, rutin, monoton, tekrarlı ve parçalara ayrılmış işlerin kişide yarattığı olumsuz duyguları önlemek ve bu duyguların neden olduğu, verim düşüklüğü gibi işletme sorunlarına çözüm getirmek amacı ile işlerin daha iyi gitmesi için kültür ve değerler bütünlüğünü iyi oluşturmalısınız.


Şirketlerin en önemli unsuru olan kültür ve değerler genellikle, insan kaynaklarının planlamasının içinde yer alır, etkili ve verimli kullanılması, işletmenin uzun dönemli varlığını sürdürmesi için bu değerlerin oluşturulması ve tüm çalışanlara kültür ve değerlerin benimsetilmesi gerekir.


Günümüzde, şirketlerin kültür ve değerleri işletme başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun anlaşılması, dikkatleri etkin insan kaynakları yönetimi süreçlerine yöneltmiştir.


Kültür ve değerler, insan etkisi ile başlar, bu yüzden bir şirketin en değerli kaynağı olarak önemsenir. Bu durum işletmeler için bir dizi kararlar serisi ile takip edilir. Çalışanlar ile nasıl iletişim kurulmalı, nasıl eğitimler verilmeli, yüksek performans nasıl sağlanmalı ve süreç sistemleri için ne tür motivasyon türleri seçilecek vs. gibi yöntemler belirlenmelidir.


Şirketlerde olumlu, güçlü bir kültür ve değerler ortamı bir kişinin çok yüksek performans göstermesini ve mükemmel işler başarmasını sağlayabilecekken, olumsuz ve zayıf bir kültür ise çok başarılı bir personeli olumsuz etkileyerek normalden daha az çalışmasına ve herhangi bir başarı elde edememesine sebep olabilir. Bu sebeple, kurum kültür ve değerleri, performans yönetimiyle doğrudan ilişkilidir ve bu noktada aktif bir rol oynamaktadır.


Şirket kültürü ile çalışanların performans arası ilişkileri güçlü değerlere ulaşma çabasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle işletmelerde öncelikle uyumlu, güçlü kültür ve değerlerin çalışanlarda performanslarının hangi noktada birleştiğini bilmek gerekir. Güçlü bir kültür, şirketlerde çalışanların değerleriyle uyumlu olarak sosyalleşmesini de sağlar. Kültür ve değerler aynı zamanda işletme için tehlike oluşturacak davranış ihlallerinin kolayca görülmesini ve düzeltilmesine de imkân tanır. Amaç, odaklı güçlü kültürlerde personellerin motivasyonu sağlanarak işletmenin performansının arttırılması da sağlanır.


Şirketlerin kültür ve değerleri; çalışanları yönlendirecek, hedeflerini organize edecek ve onlara daha fazla motivasyon kazandıracak güçtür.


Şirketinizin açıkça tanımlanmış kültür ve değerleri olmalıdır.


Kültür ve Değerler Şirketlerde Çalışanlarla Nasıl Paylaşılmalıdır;


İşletmenizin vizyon, misyon, hedefleriniz, kültür ve değerleriniz tüm çalışanlarca bilinmeli ve paylaşılmalıdır.

Saygının olduğu destekleyici nitelikte bir kültür ortamı sağlamak gereklidir.


Şirket yönetimi ile çalışanlar arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki olmalıdır. Güven, ortamı ise işletme çalışanları arasında sıkı bir dostluk ve karşılıklı güven ile oluşturulmalıdır.


İşletmenizdeki tüm ilişkilerde çalışanlar arasında karşılıklı saygı hissedilmelidir.


Şirketinizde, iş ile ilgili konularda herkesin kararlara katılımcılığı desteklenmelidir.


Grup kararları sonuçları itibariyle, bireysel kararlardan daha başarılı olduğu çalışanlara anlatılmalıdır.


İşletmeleriniz de her düzeyde çalışanın birbirleriyle her konuda rahatça iletişim sağlayacağı bir ortam oluşturmalısınız.


Yöneticilerin yapması gereken, çalışanlarının pozitif duygulara sahip olabilecekleri tutum, tavır ve davranışlar sergilemektir.


Çalışanlar arasında yaratıcılık ve yenilikçiliğe destek vermelisiniz. Bu düşünceyle hareket edilmeli ve iş ile ilgili yaratıcı fikirler ve yenilikçi uygulamaları, çeşitli ödüllerle teşvik edilmelidir.


Bu şekilde kültür ve değerlerin çalışanlar arasında yayılmasını ve benimsenmesi sağlanırsa, işletme tüm çalışanlarıyla birlikte değer üretmeye başlar.


Şirketlerde bu yapılar sağlandığında, çalışanlarda mutluluğun tanımı oluşacaktır ve bireysel deneyimlerin yanında personellerde takım bilinci oluşup işletmelerin çalışanları tarafından ortak algılamalar ile hareket edilecektir.


İş yaşamı, insanların uyanık saatlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

İnsanlar ortalama günde 7 saatlik bir zamanını iş yerinde geçirdiklerinden uyanık zamanlarının üçte biri çalışmaya gitmektedir.


Bu doğrultuda şirketler nasıl hizmet üretmek için iyi bir çalışana ihtiyacı varsa ve bu çalışanı bulmak için birçok kişi içinden seçim yapıyorsa, aynı doğrultuda iyi bir çalışanda ve iş arayan değerli iyi kişilerde bu şirket seçimine gidiyorlar. Yani, personelde çalışacağı şirketi seçiyor iyi bir kültür ve değerler ortamında çalışmak istiyor. Bu seçimini de şirketlerin kültür ve değerlerini inceleyip, araştırıp buna göre karar veriyor ve çalışacağı şirketin seçimini yapıyor.


İyi bir hayata sahip olmak için iyi kurumlarda çalışmalıyız.


Bu düşünce ile pozitif duygulara sahip olan şirketler yeni ve orijinal durumlarda bulunmaya, çalışanlarla etkileşim içinde olmaya ve yeni hedefler peşinde koşmaya meyillidir. Buna göre güvenli ve sakin bir çevre, kişiyi entelektüel, sosyal ve fiziksel kaynaklarını oluşturup genişletmesine olanak tanımaktadır. Çalışanlar arasında yeni hedeflere ulaşma amacı olan şirketlerde ise personeller başarıya daha rahat ulaşabilmektedir.


Bunlar dışında iş yerinde mutluluğu arttırmaya yönelik maaş artırımı vb. uygulamalar da yapılmaktadır. Fakat bu tür uygulamalar kısa süreli mutluluk sağlamakta; daha uzun soluklu mutluluk için ise çalışanlara, işlerini severek yapmalarına olanak tanınması için bir şirketin kültür ve değerlerinin uyumlu olması gerekmektedir.


Şirketleriniz de kültür ve değerlere yer verin ve bu durumu işinize katın…


Kültür ve değerler demek, iş ortamında çalışanlar için entelektüel becerileri de ortaya çıkarmak demektir ve çalışanı mükemmel bir performans sağlamasını aynı zamanda duygusal durumlarında da şirketine bağlılık ve aidiyet durumuna dönüştürebilmektir.


Kültür ve değerler bir şirketin olmazsa olmazıdır.


Tüm bu anlatılanlar neticesinde şirketler için kültür ve değerlerin kesinlikle gerekli olduğu ve çalışanlar için bu şirket değerlerinin iş seçimlerinde artık önemli olduğu sonucu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu durum çalışanlar, iş arayan adaylar arasında kariyer yolu için kişisel bir seçim haline de gelmiştir.


Kültür ve değerler şirketler için alternatifi olmayan ve çalışanlarla birlikte bu değerlerin birbirlerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi niteliğindedir.


Yönetim, bir ekibin başarılı olmak için neye ihtiyacı olduğunu sürekli olarak belirleme ve ardından bu ihtiyaçları karşılama uygulamasıdır.


Kültür ve değerler şirketinizde yaptığınız işin çalışanlara söylemenin başka bir yoludur. Çünkü; her çalışanın farklı bir şeye ihtiyacı vardır. Çalışanların ihtiyaç duyduğu güncel ve en önemli konulardan birisi de bir şirketin kültür ve değerleridir.


Çalışanlarınızın şirket içinde iyi iletişim kurmasını, iyi çalışmaların gerçekleşmesi ve çalışanların her zaman öğrenerek çalışmalarını sağlamak için daha iyi ve daha verimli yollar tasarlayın işletmeleriniz de kültür ve değerlerinizi iyi oluşturun.


留言


留言功能已關閉。
bottom of page