top of page

ŞİRKETLERDE MUTLU ÇALIŞAN EKİPLER NASIL OLUŞTURULUR.

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2023

Zeka, dikkat , inisiyatif , kararlılık, ileriyi görme, sorumluluk, gerçekçilik, bilgi, yetenek, ikna etme, algılama, kendini kontrol etme, güven duygusu, sevmek ve sevindirmek, yüksek başarma duygusu, hırs, motivasyon, başarı bu kelimelerin her bir anlamının zihin açıcı özelliği vardır.

Her işletme bu özellikleri barındıran çalışanlarla ve ekiplerle ilerlemek ister.

Peki ,bu çalışanlara veya ekiplere bu kelimelerdeki özellikleri kazandırarak çalışmalarını sağlayan kişiler şirketlerdeki liderleridir.

İşletmelerde iyi ekipleri oluşturma, özelliklerine sahip kişilerin lider olma potansiyelleri yüksektir. Bireyleri lider yapan, onların fiziksel, düşünsel, duygusal ya da sosyal özellikleridir.

Ekip çalışmalarında şirket amaçlarına ulaşmak ve yüksek performans sağlamak için motive edici davranışlar önemlidir. Liderin bu gibi özellikleri çalışanların işe yönelik davranışlarını geliştirmektedir.

Yöneticiler, ekip üyeleri arasında yakın ve karşılıklı tatmini sağlayan ilişkilerin gelişmesini destekleyen davranışlar sergilemeliler dir.

Çalışanlarda iş ahlakı, sosyal sorumluluk ve çalışmadaki anlamlılık gibi konular ekipler için öne çıkmaktadır. Şirketlerin amaçları, değerleri ve bütünlük içinde çalışanlara liderlik eden yöneticiler, çalışanlarını üstün müşteri hizmeti sağlama konusunda motive ederek işletme sahipleri için uzun vadeli değerler yaratan ekiplere ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu sebeplerden, şirketler, çalışanların mutluluğuna etkilerini göz önüne almaya başlayan ve umut, iyimserlik, öz bilinç ve ekiplerde dayanıklılık özelliklerini taşıyan, takım bilinci ile, iş yerinde pozitif ortamlar yaratan ve pozitif iletişime önem veren, güçlü yönlere odaklanan yöneticilere yönelim artmıştır.

İyi bir yönetici, yalnızca ekibinin davranışlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda onlara ilham veren, harekete geçmeye motive eden, görev ve sorumlulukları adil bir şekilde veren kişidir.

Bir liderin ekipte bulunan çalışanlarına bireysel olarak ifade edilen fikirlerin desteklemesi takımın üyelerinin takıma katkısını arttırmanın yanında, ekip üyelerinin öz yeterliliklerini, sorumluluk duygularını, operasyonel yeteneklerini ve bireysel performansı pozitif olarak etkilemektedir.

Çalışanlara güven duyulduğunda iş yerinde saygı ortamı oluşmakta ve takım uyumu olumlu etkilenmektedir.

İyi bir yöneticinin çalışanları ile pozitif güçlü ilişkiler kurarak çalışanlarına değer verdiğini hissettirmesi gerekmektedir. Yönetici çalışanlarıyla sadece teknik prosedürler ve iş ilişkileri kurmaktan ziyade sosyal bir mesai de geçirerek pozitif ilişkilerini de güçlendirmelidir.

Çalışanlar yaptıkları işe görev, kariyer ve tutku olmak üzere üç farklı anlam yüklerler. Yaptıkları işi görev olarak gören çalışanlar maddi getirilere odaklanırken, kariyer amacını güden çalışanlar prestije ve güce sahip olmak için çalışırlar. İşini tutkuyla yapan çalışanlar ise işlerinin anlamıyla motive olmaktadırlar.

Çalışanların, yaptıkları işe yükledikleri bu anlam, çalışanların idealleri ile ilişkili olarak değerlendirilen çalışma amacının değerini yansıtmaktadır.


İş Yerinde Ekip Çalışmasını Olumsuz Etkileyen Çalışanları Mutsuz Eden Yönetici Davranışları Nelerdir;


Yöneticilerin, çalışanlarına ve ekiplere karşı adam kayırması, selam vermemesi, empati kurmaması, kişilerin olumsuz yanlarını sürekli eleştirmesi, işin ayrıntılarını aktarmaması, kişiyi dışlaması, çalışanın haklarını savunmaması, zaman baskısı yapması, plansız çalışması, yöneticinin çok stresli olması, aşırı iş yükü vermesi, emrivaki konuşması, işi tanımlamadan hemen yapılmasını istemesi, çalışan iş için üretici çözümler üretse bile yönetici kendi çözümü bilmese de bu çözümü kabul etmemesi, ayrımcılık yapması, personelin yaptığı işi sahiplenerek emek hırsızlığı yapması, kendini üstün görmesi, verdiği sözü tutmaması, ukalalık yapması, dedikodu yapması, çalışanları takdir etmemesi, yöneticinin vurdumduymazlığı, personellerine sorumluluk ve görev dışı iş verme, zaman baskısı yapma, eksik malzeme ile iş bekleme, hiyerarşik tavır, aşırı baskı, çalışanı görmezden gelme, çalışan talebini dikkate almama, çalışanı dinlememe, çalışan fikirlerini önemsememe, ekibi önemsememe, kırıcı olma vs. gibi yönetici davranışları işletmelerdeki çalışanların ve ekiplerin mutsuz çalışmalarına neden olmaktadır. Bu şirketler için maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır.

Bu tip yöneticilik davranışları şirketlerde güven, umut ve iyimserliği azaltan, yıkıcı olaylarla hızla çalışanlara ve ekiplere kötü örnek teşkil eden, ekiplere zarar veren davranışlardır.


İş Yerinde Ekip Çalışmasını Olumlu Etkileyen Çalışanları Mutlu Eden Yönetici Davranışları Nelerdir;


İyi liderler yapılan işe ve verilen emeğe saygı duyar. Yöneticiler, çalışanlarına teşekkür etmeyi bilirler. Çalışanların hatalarını yapıcı bir dille söyler. Başarıları ödüllendirirler. Çalışanlarına karşı sorumlulukları vardır ve yaptığı işlerin sonucunu ekibine iletir. Yönetici, güler yüzlüdür. Yönetici selam verir. Yöneticiler bireylere ve ekiplere saygılıdır. Çalışanlarına kibar davranır. Personellerin ihtiyaçlarını önemser. Bazen arkadaşça davranmayı bilir. Çalışanlarına değer verir. Ekibine karşı samimi davranır. Yöneticiler molalarda veya iş dışında ekibiyle vakit geçirir. Çalışanlarına yetki ve sorumluluk verir. Personellerine iş konusunda güvenir. İnisiyatif kullanmaları için ekibine izin verir. Kişilerin kararlarına önem verir. Çalışanları işi başarma konusunda cesaretlendirir. Adaletli davranır. Çalışanları kayırmaz. Çalışanların haklarını savunur. Çalışanlarına eşit davranır. Ekipleri motive eder. İyi bir dinleyicidir. Pozitif bir enerji verir. Esprilidir. Çalışanları için organizasyonu ve planlamaları düzenler.


Çalışanların iyi oluşunu etkileyen yöneticilerin liderlik becerilerinin başında, yöneticilerin yönetsel yetkinliğe sahip olmaları gelmektedir. Bunun yanında adaletli, çalışanına bireysel ilgi gösteren, geri bildirim veren, personel güçlendirmeye önem veren ve insani davranışlar sergileyen yöneticiler çalışan ve ekiplerin performanslarını arttırmaktadır.

Çalışanların hedef ve değerleriyle işletmelerin hedef ve değerlerinin bütünleşmesi şirket kültürünü yönetici davranışlarının önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

Şirketler, çalışanlara ne ölçüde değer verir, onların ihtiyaçlarına ne kadar duyarlılık gösterirse o derecede güçlü bir kültür seviyesi yakalamış olurlar.


Ekonominin, iletişimin, teknolojinin, insanların, düşüncelerin ve daha birçok durumun ve koşulların hızlı gelişmesi ve bu gelişmelere alternatiflerin aranması gün geçtikçe yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında alternatifi olmayan tek varlık insandır. Bu önem şirketler için lider ve çalışanlar arasındaki dayanışma ve işbirliği ile kalıcı olabilir.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page